Guru Pujan(Guru Purnima)

गुरु पुजन

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा।
यः स्मरेत्पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः॥

आवाहनम्

नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च।
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्यशिष्यम्||

श्री शंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्।
तं त्रोटकं वार्त्तिककारमन्यान् अस्मतगुरून् सन्ततमानतोस्मि॥

श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं।
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्॥

शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणम्।
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः॥

यद्‌द्वारे निखिला

निलिम्पपरिषत्सिद्धिं विधत्तेऽनिशं
श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्‌गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः।

लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशंकरं शर्मदं | ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयं॥

आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

आसनं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

स्नानं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

चंदनं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

अक्शतान् समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

धूपं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

दीपं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

अच्मनियम् समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

अच्मनीयं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

श्री फलं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

आरार्त्रिक्यम्

कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।
सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि॥

आरात्रिक्यं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

आच्मनीयं समर्पयामि श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो नमः

पुष्पाञ्जलिं

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुःसाक्षात् परम्ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥अखन्दमन्दलकरम् व्याप्तम् येन चरचरम्।
तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः॥

श्री ब्रह्मनन्दम् परम सुखदम् केवलम् ज्ञान्मुर्तिम्।
विश्वातीतं गगन सद्रिशम् तत्त्वमस्यादि लक्श्यम्॥

एकम् नित्यम् विमलम् अचलम् सर्वधीसाक्षिभुतम्।
भावातीतम् त्रिगुनसहितम् सद्गुरुम् त्वम् नमामि॥

आज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाजन शलकया।
चक्षुरून्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः॥

पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *